1397/11/24

انتخاب واحد

دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد خود را انجام نداده اند تا پایان وقت اداری پنج شنبه 25 بهمن از قسمت #حذف_و_اضافه نسبت به انتخاب واحد اقدام فرمایند;