1397/03/23

پرداخت بدهی شهریه

دانشجویانی که هنوز نسبت به پرداخت بدهی خو اقدام نکرده اند لطفا طی این روزهای باقی مانده تا تاریخ شنبه 97/03/26 جهت پرداخت بدهی خود از طریق پرتال خود قدام و کارت ورود به جلسه امتحانات را دریافت نمایید. #مهم #مهم #مهم👇👇👇 ;